اهداف و خط مشی

اهداف شرکت راه و ساختمانی نقش آفرینان بنا راه ( نابرا )

  • کمک به سازندگی و عمران و آبادانی کشور.
  • افزایش رضایتمندی کارفرمایان محترم.
  • رشد دامنه فعالیت شرکت به سطح سیستم ها و استاندارد های پیشرفته و تجارب و فن آوریهای برتر.
  • زمینه سازی و گسترش آموزش های عمومی و تخصصی کارکنان به منظور بستر مناسب برای مشارکت نیروهای متخصص در صحنه های سازندگی کشور.
  • افزایش راندمان عملکرد سالیانه شرکت در سایه تعهد، تجارب، تخصص کارکنان به منظور نیل به اهداف بلند مدت شرکت.
  • تلاش در جهت ایجاد درآمد و کسب سود معقول در راستای تقویت بنیه مالی و سرمایه گذاری و توسعه همگون شرکت به منظور مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و زیربنائی کشور.