احداث ساختمان خانه محله اکبرنژاد میاندوآب

پروژه احداث خانه محله اکبرنژاد میاندوآب
کارفرما شرکت بازآفرینی شهری ایران
نظارتمعاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان
بهره بردار شهرداری شهرستان میاندوآب
مبلغ اولیه پیمان 9،484،952،317 ریال
مدت زمان اجرایی . 12 ماه