احداث ساختمان مجتمع اداری وزینه سردشت

پروژهاحداث ساختمان مجتمع اداری بخشداری وزینه
کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان اذربایجان غربی
بهره برداربخشداری شهرستان وزینه سردشت