احداث ساختمان مرکز سلامت امیرآباد بوکان

پروژهاحداث ساختمان مرکز سلامت امیرآباد بوکان
کارفرماشرکت بازآفرینی شهری
نظارتمعاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
بهره برداردانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی
مبلغ اولیه پیمان 22,129,263,059 ریال
مدت زمان اجرایی . 12 ماه