احداث ساختمان پست امداد بهارستان زنجان

پروژهاحداث ساختمان پست امداد گاز بهارستان زنجان
کارفرماشرکت گاز استان زنجان
نظارتواحد امور مهندس و اجراي طرح ها
بهره بردارشركت گاز استان زنجان
مبلغ اوليه پيمان٦،٢١٦،١٠٤،٩٩١ ريال
مدت زمان اجرايي١٢ماه
مبلغ اوليه + افزايش پيمان٦،٦٣٦،٣٤٦،٧٣٠ ريال
مدت زمان اجرا شده٨ ماه و ٢٦ روز