احداث مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان مهاباد

پروژهاحداث مدرسه 12 کلاسه شهرستان مهاباد
کارفرما اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
نظارت--
بهره برداراداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
مبلغ اولیه پیمان 168،215،483،155 ریال
مدت زمان اجرایی . 9 ماه