احداث کتابخانه دهخدا میاندوآب

پروژهاحداث ساختمان کتابخانه دهخدا میاندوآب
کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان اذربایجان غربی
نظارتمهندسین مشاور پی آب یولار( پایل )
بهره برداراداره کل کتابخانه های استان آذربایجان غربی
مبلغ اولیه پیمان 23،987،596،788 ریال
مدت زمان اجرایی . 12 ماه