تهیه مصالح ، رفع نواقص و اجرای کارهای باقی مانده ساختمان عملیات و امدادایواوغلی

پروژهتهیه مصالح ، رفع نواقص و اجرای کارهای باقی مانده ساختمان عملیات و امدادایواوغلی
کارفرماشرکت گاز استان آذربایجان غربی