تهیه مصالح و اجرای جدا سازی محوطه ایستگاه CGS ارومیه

پروژه تهیه مصالح و اجرای جدا سازی محوطه ایستگاه CGS ارومیه و بتن ریزی اطراف مکانیکال و هیتر ایستگاه
کارفرما شركت گاز استان آذربايجان غربي
مدت اجرا پروژه ٧٠ روز
نظارت واحد امور مهندسی و اجرای طرحها
مبلغ اولیه قرارداد1927472190