تهیه مصالح و اجرای عملیات تخریب و بازسازی بخشی از ساختمان اداری سردشت

پروژهتهیه مصالح و اجرای عملیات تخریب و بازسازی بخشی از ساختمان اداری سردشت
کارفرماشرکت گاز استان آذربایجان غربی