تهیه مصالح و اجرای فنس کشی زمین جنب ایستگاه CGS دوم ارومیه

پروژهتهیه مصالح و اجرای فنس کشی زمین جنب ایستگاه CGS دوم ارومیه
کارفرماشرکت گاز استان آذربایجان غربی