رفع نفوذ پذیری ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری کوره های آجرپزی جنوب استان

پروژهرفع نفوذ پذیری ساختمان ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری کوره های آجرپزی جنوب استان
کارفرماشرکت گاز استان آذربایجان غربی
نظارتواحد امور مهندسی و اجرای طرحها
مبلغ اولیه قرارداد۱۰،۱۲۰،۷۰۳،۵۸۹ ریال
مدت زمان اجرا۱۲ ماه