محوطه سازی و اجرای سایبان هیترهای ایستگاه CGS اول ارومیه

پروژهمحوطه سازی و اجرای سایبان هیتر های ایستگاه CGS اول ارومیه
کارفرماشرکت گازاستان آذربایجان غربی
نظارتمدیر مهندسی و اجرای طرح ها
بهره بردارشرکت گازاستان آذربایجان غربی
مبلغ اولیه پیمان 31،205،508،634 ریال
مدت زمان اجرایی . 9 ماه