مركزخدمات جامع سلامت قره ورن مياندوآب

پروژهمركزخدمات جامع سلامت قره ورن مياندوآب
کارفرماشركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
نظارتمديريت فني و اجرايي راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي
بهره برداردانشگاه علوم پرشكي استان آذربايجان غربي
مبلغ اولیه پیمان١٢،٨٤٨،٩٧٢،٤٢٥ ريال
مدت زمان اجرايي٩ماه