مرکز بهداشتی درمانی شماره ۳ زنجان

پروژهمرکز بهداشتی درمانی شماره 3 زنجان
کارفرمادانشگاه علوم پزشكي استان زنجان
نظارتمعاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان
بهره برداردانشگاه علوم پرشكي استان زنجان
مبلغ اوليه پيمان٩،٠٢٤،٠٢٠،٢١٧ ريال
مدت زمان اجرايي٦ماه