مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان عملیات گازرسانی و پست و امداد منطقه خوی

پروژهمطالعات مرحله اول و دوم ساختمان عملیات گازرسانی وپست و امداد منطقه خوی
کارفرماشرکت گاز استان آذربایجان غربی