مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان عملیات گازرسانی وپست و امداد ۱۳ شهر استان آذربایجان غربی

پروژهمطالعات مرحله اول و دوم ساختمان عملیات گازرسانی وپست و امداد ۱۳ شهر استان آذربایجان غربی
کارفرماشرکت گاز استان آذربایجان غربی