مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان مجتمع اداری بازرگان ماکو

پروژهمطالعات مرحله اول و دوم ساختمان مجتمع اداری بازرگان ماکو
کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
بهره بردارفرمانداری شهرستان ماکو