مقاوم سازی ۵ مورد ایستگاه TBS شهرستان مرند

پروژهاجرای مقاوم سازی 5 مورد ایستگاه TBS شهرستان مرند
کارفرماشرکت گازاستان آذربایجان شرقی
نظارتمدیر مهندسی و اجرای طرح ها
بهره بردار--
مبلغ اولیه پیمان 14،877،621،575 ریال
مدت زمان اجرایی . 8 ماه