مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان عملیات گازرسانی و پست و امداد منطقه ۳ ارومیه

پروژهمطالعات مرحله اول و دوم ساختمان عملیات گازرسانی و پست و امداد منطقه 3 ارومیه
کارفرماشرکت گاز استان آذربایجان غربی